Dbamy o środowisko

Certyfikowany Zrównoważony Rozwój

Nasze nastawienie

Naszą wizją jest zachowanie zasobów Ziemi przy wytwarzaniu najwyższej jakości produktów, dzięki czemu filozofia firmy obejmuje zarówno ochronę przyrody, jak i zrównoważony rozwój.

FENIX METALS pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój naszego świata poprzez ekologiczny recykling odpadów przemysłowych zawierających cynę i produkcję oczyszczonego metalu do ponownego wykorzystania przemysłowego.
Jak powszechnie wiadomo efektywny recykling jest korzystniejszy od wydobycia górniczego ze względu na niższe zużycie energii oraz mniejszy wpływ na środowisko.

W skrócie: recykling to zrównoważony rozwój.

Polityka FENIX METALS jest oparta na bezpiecznym i odpowiedzialnym działaniu z poszanowaniem środowiska, naszych pracowników, klientów i społeczności lokalnych. Zobowiązujemy się nie naruszać wartości w zakresie ochrony środowiska, zdrowia czy bezpieczeństwa dla zysku lub produkcji i oczekujemy od wszystkich pracowników zrozumienia, promowania i pomocy w realizacji tych zasad.

Jesteśmy certyfikowani

Wszystkie aspekty naszej działalności są certyfikowane zgodnie z aktualnie najwyższymi standardami. Nasz zakład zapewnia najnowocześniejsze procesy przetwarzania zgodne z najlepszymi dostępnymi technikami ochrony środowiska (Best Available Technology, BAT) dla branży metalurgicznej oraz w pełnej zgodności z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Pozwolenie zintegrowane

Zakres działalności zakładu wraz ze wszystkimi jej aspektami określa i reguluje pozwolenie zintegrowane, które zostało wydane przez polskie władze.

tuv-9001+14001+OHSAS-sam-znak[1]

Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Materiały wsadowe, które są dostarczane i przetwarzane jako odpady, są transportowane w zgodności z konwencją bazylejską i dyrektywami UE w sprawie przesyłek transgranicznych (TFS) oraz z wymaganymi notyfikacjami. Jako instalacja odzysku mamy zezwolenie wstępne wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, które upraszcza procedury wydawania zezwoleń notyfikacyjnych i wydłuża ich termin ważności.

REACH

Nasza rejestracja REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) potwierdza, że w pełni przestrzegamy zasad UE dotyczących bezpiecznego i prawidłowego postępowania z produktami i materiałami.

ITA_Members-Logo-RGB-680px
image001

Jako czołowa spółka recyklingowa jesteśmy złotym członkiem BIR (Bureau of International Recycling), międzynarodowego stowarzyszenia firm zajmujących się recyklingiem.